Steroid

Ang prednisolone ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na kilala bilang glucocorticoids, na mga steroid. Maaari itong magamit upang makatulong na makontrol ang mga nagpapaalab at allergic na karamdaman tulad ng hika, rheumatoid arthritis at colitis sa pamamagitan ng pagsugpo sa pamamaga.

Ang prednisolone ay makukuha sa tableta, natutunaw na tableta at iniksyon na anyo. Available din ito sa enteric-coated form, na nangangahulugang hindi sila magsisimulang masira hanggang sa sila ay naglakbay sa tiyan at umabot sa maliit na bituka. Binabawasan nito ang panganib ng pangangati ng tiyan.

Ang kemikal na istraktura ng prednisolone, isang gamot sa klase ng mga gamot na tinatawag na steroid

Bago Uminom ng Prednisolone

Tiyaking alam ng iyong doktor o parmasyutiko:

 • kung ikaw ay buntis, sinusubukan para sa isang sanggol o pagpapasuso
 • kung nakaranas ka ng stress, trauma, inoperahan o malapit nang operahan
 • kung mayroon kang septicaemia, TB (tuberculosis), o may family history ng mga kundisyong ito
 • kung ikaw ay dumaranas ng anumang uri ng impeksyon, kabilang ang bulutong, shingles o tigdas o nakipag-ugnayan sa sinumang mayroon nito
 • kung dumaranas ka ng mataas na presyon ng dugo, epilepsy, mga problema sa puso o may kasaysayan ng pamilya ng mga kundisyong ito
 • kung dumaranas ka ng mga problema sa atay o bato
 • kung dumaranas ka ng diabetes mellitus o glaucoma o may family history ng mga kundisyong ito
 • kung mayroon kang osteoporosis o kung ikaw ay isang babae na dumaan sa menopause
 • kung dumaranas ka ng psychosis o may family history ng mga problema sa pag-iisip
 • kung dumaranas ka ng myasthenia gravis (sakit sa pagpapahina ng kalamnan)
 • kung dumaranas ka ng peptic ulcer o anumang gastric intestinal disorder o may kasaysayan ng mga kundisyong ito
 • kung kamakailan kang nagpabakuna o malapit nang magkaroon ng bakuna
 • kung nagkaroon ka na ng allergic reaction dito o anumang iba pang gamot
 • kung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang mga mabibili nang walang reseta (mga halamang gamot at pantulong na gamot)

Paano Kumuha ng Prednisolone

 • Inumin ang iyong gamot nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor.
 • Palaging basahin ang leaflet ng impormasyon ng gumawa, kung maaari, bago simulan ang paggamot (ang mga ito ay nasa ibaba rin ng pahinang ito).
 • HUWAG ihinto ang pag-inom ng prednisolone nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor.
 • Dapat mong sundin ang mga naka-print na tagubilin na ibinigay sa iyo kasama ng iyong gamot.
 • Ang bawat dosis ng prednisolone ay dapat inumin kasama o pagkatapos lamang ng pagkain. Kung kumukuha bilang isang solong dosis, inumin kasama o pagkatapos lang ng almusal.
 • Kung ikaw ay nireseta ng natutunaw na prednisolone kailangan mong matunaw o ihalo sa tubig bago kumuha.
 • Kung niresetahan ka ng enteric-coated prednisolone dapat mong lunukin ang mga ito nang buo, hindi ngumunguya o dinurog. Huwag kumuha ng mga panlunas sa hindi pagkatunaw ng pagkain kasabay ng enteric-coated prednisolone.
 • Subukang inumin ang gamot na ito nang sabay-sabay bawat araw upang maiwasang mawalan ng anumang dosis.
 • Huwag kailanman uminom ng higit sa iniresetang dosis. Kung pinaghihinalaan mo na ikaw o ang ibang tao ay na-overdose ng prednisolone makipag-ugnayan sa iyong doktor o pumunta kaagad sa aksidente at emergency department ng iyong lokal na ospital. Palaging dalhin ang lalagyan sa iyo, kung maaari, kahit na walang laman.
 • Ang gamot na ito ay para sa iyo. Huwag kailanman ibigay ito sa iba kahit na ang kanilang kalagayan ay mukhang katulad ng sa iyo.

Sulitin ang iyong paggamot

 • Bago uminom ng anumang 'over-the-counter' na gamot, suriin sa iyong parmasyutiko kung aling mga gamot ang ligtas mong inumin kasama ng prednisolone.
 • Kung nakipag-ugnayan ka sa sinumang may tigdas, shingles o bulutong-tubig o pinaghihinalaang maaaring mayroon sila nito, dapat kang magpatingin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon.
 • Kung nabigyan ka ng steroid treatment card, dalhin ito sa iyo sa lahat ng oras.
 • Bago magkaroon ng anumang uri ng medikal na paggamot o operasyon, kabilang ang dental o emergency na paggamot o anumang medikal na pagsusuri, sabihin sa doktor, dentista o surgeon na umiinom ka ng prednisolone at ipakita sa kanila ang iyong card sa paggamot.
 • Habang umiinom ng prednisolone ay walang anumang pagbabakuna nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor.

Maaari bang magdulot ng mga problema ang Prednisolone?

Kasama ng kanilang mga kinakailangang epekto, ang lahat ng mga gamot ay maaaring magdulot ng mga hindi gustong epekto, na kadalasang bumubuti habang ang iyong katawan ay umaayon sa bagong gamot. Makipag-usap sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sumusunod na epekto ay nagpapatuloy o nagiging mahirap.

Hindi pagkatunaw ng pagkain, ulser sa tiyan (na may pagdurugo o pagbubutas), bloating, esophageal (gullet) ulcer, thrush, pamamaga ng pancreas, pag-aaksaya ng kalamnan sa itaas na mga braso at binti, pagnipis at pag-aaksaya ng mga buto, bali ng buto at litid, pagsugpo sa adrenal, hindi regular o paghinto ng mga regla, cushing syndrome (pagtaas ng timbang sa itaas ng katawan), paglaki ng buhok, pagtaas ng timbang, pagbabago sa mga protina at calcium ng katawan, pagtaas ng gana sa pagkain, pagtaas ng pagkamaramdamin sa mga impeksyon, euphoria (feeling high), pakiramdam ng pagdepende sa paggamot, depresyon, kawalan ng tulog, presyon sa nerve ng mata (minsan sa mga bata sa paghinto ng paggamot), paglala ng schizophrenia at epilepsy, glaucoma, (tumaas na presyon sa mata), presyon sa nerve sa mata, pagnipis ng mga tisyu ng mata, paglala ng mga impeksyon sa viral o fungal ng mata, pagbawas sa paggaling, pagnipis ng balat, pasa, stretch marks, patches ng pamumula, acne, water at salt retention, hypersensitivity reactions, blood clots, nausea (feeling sick), malaise (pangkalahatang pakiramdam ng pagiging masama) o hiccups.

Kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga side effect na nabanggit sa itaas ay nagpapatuloy o nagiging problema. Dapat mo ring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung nakakaranas ka ng anumang iba pang mga side effect na hindi nabanggit sa leaflet na ito.

Paano mag-imbak ng Prednisolone

 • Itago ang lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata.
 • Mag-imbak sa isang cool na tuyo na lugar, malayo sa direktang init at liwanag.
 • Huwag kailanman panatilihing luma o hindi gustong mga gamot. Ligtas na itapon ang mga ito sa hindi maaabot ng mga bata o dalhin sila sa iyong lokal na parmasyutiko na magtatapon ng mga ito para sa iyo.

Karagdagang impormasyon

Mga Leaflet ng Impormasyon ng Pasyente (PIL):

 • Prednisolone

Ang Manchester University NHS Foundation Trust ay nagbigay ng sumusunod na payo para sa mga pasyenteng kumukuha ng prednisolone.

 

Pasyente UK

Corticosteroids: malawak na impormasyon sa mga gamit, disadvantages, kung paano sila gumagana, kung paano sila ginagamit sa klinika, kung anong impormasyon ang dapat ibigay sa mga pasyente at higit pa.