ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ -19) ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

24 ਮਾਰਚ: ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਧੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ NHS ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. 

ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਸੀ ਪੀ ਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ.

17 ਮਾਰਚ: ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (COVID-19). ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੋਨਾਈਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ.ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਵ-ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.

ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ

 

12 ਮਾਰਚ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾ .ਂ ਵਾਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਕੋਵਿਡ -19 ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ spreadੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਮਿ theਨਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ. ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਰਤੋ.
ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ. ਲਿੰਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਈ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ.

 

9 ਮਾਰਚ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੋਂਚਿਕਟੇਸੀਆਸਿਸ, ਸੀਓਪੀਡੀ, ਦਮਾ, ਸਾਇਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਈਆਰਐਸ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਸ ਚਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ. 

ਐਨਐਚਐਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥੋਰੈਕਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ - ਯੂਕੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣਸੀਫਿਕ

ਕੋਵੀਡ -19 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

Advice

I am at a loss.
My mother was diagnosed in 2017 with Aspergillious.
Prior to this for around 8 years she has been treated as a COPD condition gradually getting worse.
She now can barely walk talk eat breath, yet no one is considering that she may still have Aspergillus !
Does anyone think that it could actually still be this fungal infection?
obviously there is much more detail and symptoms but didn’t want to post just yet. Really looking for some support and guidance
Thank you

The Host, its Microbiome and their Aspergillosis.

Infection

For a very long time, medical science has assumed that infectious diseases are caused by the presence of a pathogen and weakness in the infected person or the host as it is often known, which allows the pathogen to grow and infect. The weakness could be for example a weakened immune system caused by a genetic illness or immune-suppressive treatment such as is used for transplant patients.

We assumed that inside our bodies there was mostly a sterile environment, and one reason we might become ill could be a pathogen getting into one of those sterile areas and then growing uncontrollably. One of those sterile area’s was our lungs – so 30-40 years ago most would have concluded that aspergillosis was caused by an ਐਸਪਰਗਿਲਸ spore getting deep into the lungs of the recipient and then managing to grow.

Microbiome

Around the year 2000 we started to be able to look at our internal spaces in more detail and identify any microbes that might be present, What was found was a surprise, for example, we could find many microbes; bacteria, fungi and virus’ growing in our lungs without causing any harmful symptoms. It is common to find ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਫੂਮੀਗੈਟਸ (ie the pathogen that we assume causes aspergillosis most of the time) present in the lungs of most of us where it lives without causing aspergillosis. How is that possible and what is the difference between that situation and the allergy & infections caused in the lungs of an aspergillosis patient?

We quickly learned that microbes could establish harmless communities, living in harmony with each other and with our immune system. This community was named the human microbiome and included all microbes who live within and on us. Huge numbers live in our gut, especially in our large intestine which is the last section of our digestive system to receive our food before it is ejected via the rectum.

Our Microbial Friends

It has emerged then that A. fumigatus can be controlled by its microbial neighbours (our microbiome) working in a tightly controlled partnership with our immune system.

The fungal pathogen interacts with the host to calm the host’s response to the pathogen and uses parts of the host’s immune system to do this. In this way the host and pathogen tolerate each other and do little harm, however, it has been demonstrated that if parts of the host’s fungal recognition system are not working then the host will initiate an aggressive inflammatory response. This is not unlike the situation in ABPA where one of the major problems is the host over-responding to the fungus.

We are also given an example of the microbiome controlling the host’s immune response to a fungal pathogen. Resistance to infection can be increased by the microbial population in the gut sensing a signal – presumably in food ingested by the host. This means that environmental factors can influence the rejection of a pathogen by its microbial neighbours – the message we might take from this is to look after our gut microbiome, and it will look after us. This also holds for the microbes in our lungs, where we have seen differences in the types and location of bacteria in the upper and lower airways that seem to be consistent with the microbiome controlling inflammation – the authors speculate that we need to look at what happens when we challenge these lung microbiotas with a highly inflammatory pathogen such as ਐਸਪਰਗਿਲਸ ਫੂਮੀਗੈਟਸ.

The microbiome is also self-regulating as long as it is kept healthy. Bacteria can attack fungi, fungi can attack bacteria in an ongoing battle for food. Host pathogens can be eliminated completely from the microbiome by other microbes.

Different microbiomes in a different part of our body can interact and control diseases such as asthma (ie. lung microbiome interacting with gut microbiome) – so what you eat may influence the microbes in your gut microbiome and that can have an impact on your asthma, for example.

 

I must warn you that lots of the observations mentioned above are based on very few experiments so far, and mostly on animal model systems and Candida rather than ਐਸਪਰਗਿਲਸ so we must be cautious in our interpretation with regard to aspergillosis, however there are a few take-home messages worth bearing in mind.

 1. Most healthy people seem to have very healthy, highly diverse microbiomes – so look after yours with a well-balanced diet containing lots of plant material, lots of fibre
 2. Researchers seem to be turning our assumptions of what infection is on its head – they seem to be saying that inflammation causes infection, rather than infection causes inflammation.
 3. What you eat can have a direct impact on the amount of inflammation your body uses in response to what it perceives as a pathogen.

It can’t be that diseases like asthma and ABPA are caused by an unhealthy microbiome can it?

Current research seems to be suggesting that it may play a part, so the value of someone with aspergillosis doing what they can to promote a healthy community of microbes within themselves cannot be overstated.

What should I eat for a healthy microbiome? (BBC website)

Human Microbiome Project

Microbiome-mediated regulation of anti-fungal immunity

ਜੁਲਾਈ 31: ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ieldਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ (ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19) ਦੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਈਸਟ ਲੈਨਕਾਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਈਸਟ ਲੈਨਕਾਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੈਸਟਰ.

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ

 • ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ:
  • ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ
  • ਟਰੈਫੋਰਡ
  • ਸਟਾਕਪੋਰਟ
  • ਓਲਡੈਮ
  • ਮੁਰਦਾ
  • ਵਿਗਨ
  • ਬੋਲਟਨ
  • ਟੇਮਸਾਈਡ
  • ਰੋਚਡੇਲ
  • ਸੈਲਫੋਰਡ
 • ਲੈਂਕਾਸ਼ਾਇਰ:
  • ਦਰਵੇਨ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ
  • ਬਰਨਲੇ
  • ਹਿੰਡਬਰਨ
  • ਪੈਂਡਲ
  • ਰੋਸੈਂਡਲ
 • ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ:
  • ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ
  • ਕੈਲਡਰਡੇਲ
  • ਕਿਰਕਲੀਜ਼

ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਲਈ).
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ - ਜਿਵੇਂ ਪੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ), ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.

ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ - ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ £ 50 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿਣਾ - ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ)।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ

ਦਰਵੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:

 • ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ
 • ਇਨਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ
 • ਇਨਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
 • ਇਨਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਸ ਵਿਖੇ ਇਨਡੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਰਥਨ ਬੱਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਬਾਲਗ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ.

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ (ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ) ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਨ ਇਕ ਘਰ

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ - ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ.

ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਘਟਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ingsੱਕਣ ਪਹਿਨਣਾ). ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ / ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ieldਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?

ਕਲੀਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿਤ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਰਵੇਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਥੇ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ. ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ .ੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੇਧ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ.

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਵਿਆਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਲਾੱਕਡਾ areasਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਘਟਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ingsੱਕਣ). ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ / ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਲਾਕਡਾ areasਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੱਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

 • ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ
 • ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ
 • ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਵਾਹਨ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਮਿਆਰੀ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ - ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ coveringੱਕਣ ਲਈ ਕਹੋ

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 31 ਜੁਲਾਈ 2020

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ entertainmentਨਲਾਈਨ ਮਨੋਰੰਜਨ: ਕਾਮੇਡੀ, ਕਵਿਜ਼, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ difficultਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੀਏ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਅਤੇ ਪੱਬ ਕੁਇਜ਼ਜ਼ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ onlineਨਲਾਈਨ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਓਟੀ ਮੱਬੂਸੇ ਅਤੇ ਮਾਰੀਅਸ ਲੇਪੂਰ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਕ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਓਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸਬਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੱਖੋ.

ਕੋਵਿਡ ਆਰਮਜ਼

ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ. ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰੈਸਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ £ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪੱਬ ਕੁਇਜ਼

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਬ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਬ ਕੁਇਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਯੂਟਿ .ਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਥੀਮਡ ਕੁਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ onਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਲੱਭੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੱਬ ਕਵਿਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ onlineਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ.

ਕੋਵੀਡ -19 ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ COVID-19 ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ Q ਅਤੇ A ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:

https://www.europeanlung.org/covid-19/covid-19-information-and-resources/covid-19-info

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਹਨ - ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ / ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

https://dev.ers-education.org/covid-19/#webinar-series

1 2 3 74