ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵੀਡ -19) ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

24 ਮਾਰਚ: ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਧੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ NHS ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. 

ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਸੀ ਪੀ ਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ.

17 ਮਾਰਚ: ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (COVID-19). ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੋਨਾਈਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ.ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਵ-ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.

ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ

 

12 ਮਾਰਚ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾ .ਂ ਵਾਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਕੋਵਿਡ -19 ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ spreadੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਮਿ theਨਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ. ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪਰਗਿਲੋਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਰਤੋ.
ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ. ਲਿੰਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਈ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ.

 

9 ਮਾਰਚ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੋਂਚਿਕਟੇਸੀਆਸਿਸ, ਸੀਓਪੀਡੀ, ਦਮਾ, ਸਾਇਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਈਆਰਐਸ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਸ ਚਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ. 

ਐਨਐਚਐਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥੋਰੈਕਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ - ਯੂਕੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣਸੀਫਿਕ

ਕੋਵੀਡ -19 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ